Vedtægter for den danske kirke i Bruxelles

§ 1. Den danske kirke i Bruxelles har til formål at drive kirke for menigheden på den danske evangelisk, lutherske folkekirkes grundlag og er bundet til dens trosbekendelse, ritualer og bekendelsesskrifter. Kirken har ligeledes til formål at udføre kulturelt og socialt arbejde og at drive Vor Frue Kollegium. Den Danske Kirke i Bruxelles er tilknyttet Danske Sømands- og Udlandskirker.
§ 2. Som hørende til menigheden betragtes enhver, der har tilknytning til Danmark og som er bosiddende i området for kirkens virke, og som er døbt med den kristne dåb, og som vedkender sig den danske folkekirke. Området for kirkens virke udgør menigheden i Belgien, herunder NATOs militære hovedkvarter i Mons og NATOs politiske hovedkvarter i Evere, samt de militære baser i Geilenkirchen i Tyskland og Brunssum i Holland.
§ 3. Kirken styres af et menighedsråd, bestående af mindst fire og højst otte medlemmer foruden præsten. Præsten er født medlem af rådet og deltager med fuld stemmeret med de rettigheder og begrænsninger, der følger dansk lov om menighedsråd, herunder § 29. Valgbar til rådet er enhver, som opfylder betingelserne i § 2, og som rettidigt har betalt mindstebidraget for opnåelse af stemmeret på generalforsamlingen. Den danske ambassadør til Belgien har en plads som observatør i menighedsrådet uden at denne giver stemmeret i rådet.
§ 4. Medlemmerne samt op til fire suppleanter vælges for to år på generalforsamlingen, således at halvdelen er på valg hvert år. Menigheden i Mons vælger et af medlemmerne af rådet. Rådet konstituerer sig selv med formand, næstformand, sekretær og kasserer og fastsætter sin egen forretningsorden. Præsten er ikke valgbar til posterne som formand eller kasserer.
§ 5. Rådet tegnes af formanden og to rådsmedlemmer i forening. Dog kan betalinger vedrørende kirkens drift foretages af rådets kasserer op til et af menighedsrådet fastsat beløb. Rådet kan give kirkens ansatte skriftlig fuldmagt til at foretage betalinger på kirkens vegne op til et af rådet fastsat beløb. Ved betalinger af beløb, der overskrider de pågældende beløbsgrænser, tegnes kirken af to rådsmedlemmer i forening. Køb, salg og pantsætning af fast ejendom skal godkendes på en generalforsamling og kræver godkendelse af Danske Sømands- og Udlandskirker.
§ 6. Kirken er etableret som en forening (‘association sans but lucratif ‘ (asbl)) i henhold til belgisk lov af 27. juni 1921 (sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations). Asbl’ets bestyrelse vælges blandt menighedsrådets medlemmer og suppleanter, som udgør asbl’ets ‘membre actif’ jf. asbl-vedtægternes artikel 6. Asbl’et skal følge menighedsrådets anvisninger.
§ 7. Kirkens regnskabsår følger kalenderåret. Kirken afholder selv udgifterne forbundet med kirkens virke. Ved skriftlig aftale med Danske Sømands- og Udlandskirker fastsættes kirkens bidrag til dækning af de udgifter, som Danske Sømands- og Udlandskirker har til udsendelse af præster og andre medarbejdere i forbindelse med det kirkelige arbejde i området for kirkens virke.
§ 8. Generalforsamlingen er menighedens øverste myndighed. Stemmeret på generalforsamlingen har enhver, som tilhører menigheden, jf. § 2, og som rettidigt har betalt mindstebidraget for opnåelse af stemmeret. Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt inden udgangen af marts måned. Indkaldelse sker skriftligt (elektronisk post er tilstrækkeligt) med mindst 14 dages varsel til alle stemmeberettigede samt ved bekendtgørelse fra prædikestolen. Dagsordenen skal mindst indeholde følgende:
1) Valg af dirigent.
2) Årsberetning.
3) Forelæggelse og godkendelse af revideret årsregnskab samt forelæggelse af budget for det kommende regnskabsår.
4) Fastsættelse af minimumsbidrag for opnåelse af stemmeret og fristen for rettidig betaling af bidrag for opnåelse af stemmeret på følgende generalforsamling.
5) Valg af medlemmer og suppleanter til rådet. Menigheden i Mons opstiller kandidat til posten som rådsmedlem for denne menighed.
6) Valg af revisor.
7) Behandling af indkomne forslag
8) Eventuelt.
§ 9. Beslutninger på generalforsamlingen tages ved almindeligt flertal, jf. dog § 13. Der kan stemmes ved fuldmagt givet til et andet stemmeberettiget medlem. Såfremt ét stemmeberettiget medlem begærer det, foretages skriftlig afstemning. Forslag til behandling på generalforsamlingen skal foreligge skriftligt senest 8 dage før generalforsamlingen.
§ 10. Rådet fører protokol over alle beslutninger taget på generalforsamlingen og af rådet. Det reviderede årsregnskab tilstilles Danske Sømands- og Udlandskirker.
§ 11. Ekstraordinær generalforsamling afholdes på begæring af rådet eller mindst 10 stemmeberettigede i forening. For ekstraordinær generalforsamling gælder samme varsels- og indkaldelsesregler som for ordinær generalforsamling.
§ 12. Ved præstevalg har rådet indstillingsret. Udnævnelsen foretages af Danske Sømands- og Udlandskirker. Det samme gælder for andre eventuelle udsendte medarbejdere. Disse er til enhver tid undergivet regulativet for de uden for Danmark under Danske Sømands- og Udlandskirker ansatte.
§ 13. For ændring af vedtægterne samt for kirkens opløsning kræves en vedtagelse på generalforsamlingen med tre fjerdedeles flertal af de afgivne stemmer. Dette
kvalificerede flertal skal repræsentere mindst halvdelen af alle stemmeberettigede medlemmer. Er det fornødne antal medlemmer ikke tilstede, skal der indkaldes en ny generalforsamling, hvor forslaget kan vedtages med tre fjerdedeles majoritet uanset antal af fremmødte. Vedtægtsændringer skal godkendes af Danske Sømands- og Udlandskirker. I tilfælde af kirkens opløsning tilfalder kirkens aktiver Danske Sømands- og Udlandskirker medmindre generalforsamlingen foreslår et andet kirkeligt formål, som DSUKs bestyrelse kan godkende. Er formuen tilfaldet Danske Sømands- og Udlandskirker i forbindelse med kirkens opløsning vil denne restituere formuen, dersom menigheden bliver i stand til at genoptage sit arbejde på samme grundlag som den opløste kirke. Hverken menigheden eller bidragyderne har andel i kirkens formue.
Foranstående vedtægter er første gang vedtaget på den konstituerende generalforsamling, afholdt i Bruxelles den 1. juli 1976.
Tilføjelser angående menigheden i Mons er vedtaget på ekstraordinær generalforsamling afholdt i Bruxelles den 29. september 1992.
Tilføjelserne angående valgbarhed og stemmeret er vedtaget på generalforsamlingen afholdt i Bruxelles den 4. marts 1996.
Tilføjelserne og rettelserne er vedtaget på generalforsamlingen afholdt i Bruxelles den 5.april 2016.
Tilføjelserne og rettelserne om medlemsskaren, kirkens virke, ambassadørens status som observatør henvisningerne til lov om menighedsråd samt en række sproglige rettelser er vedtaget på generalforsamlingen afholdt i Bruxelles den 22. marts 2018.