Vedtægter

Vedtægter for Den Danske Kirke i Bruxelles

 1. Den danske kirke i Bruxelles har til formål at afholde gudstjenester og udføre kirkeligt og kulturelt arbejde på den danske evangelisk-lutherske folkekirkes grundlag samt at drive Vor Frue Kollegium. Den Danske Kirke i Bruxelles virker for danske i Belgien, herunder danske med tilknytning til SHAPE samt andre associerede menigheder. Den Danske Kirke i Bruxelles er tilknyttet Danske Sømands- og Udlandskirker.
 2. Som hørende til menigheden betragtes enhver, som er dansk statsborger eller af dansk oprindelse, som er bosiddende i området for kirkens virke, og som er døbt med den kristne dåb og som vedkender sig den danske folkekirke.
 3. Kirken styres af et menighedsråd, bestående af mindst fire højst otte medlemmer foruden præsten, der er selvskrevet medlem af rådet. Et af medlemmerne repræsenterer menigheden i Mons. Rådet repræsenterer kirken over for Danske Sømands- og Udlandskirker.
 4. Medlemmerne samt op til fire suppleanter vælges for to år på generalforsamlingen, således at halvdelen afgår hvert år. Rådet konstituerer sig selv med formand, næstformand, sekretær og kasserer og fastsætter sin egen forretningsorden.
 5. Den daglige ledelse af kirken forestås af præsten, som ikke kan være formand for menighedsrådet. Rådet tegnes af formanden og to rådsmedlemmer i forening. Dog kan betalinger vedrørende kirkens drift foretages af kassereren op til et af menighedsrådet fastsat beløb. Ved betalinger af beløb, der overskrider beløbsgrænsen tegnes kirken af to rådsmedlemmer i forening. Valgbar til rådet er enhver, som opfylder betingelserne i § 2, og som rettidigt har betalt mindstebidraget for opnåelse af stemmeret på generalforsamlingen. Køb, salg og pantsætning af fast ejendom kræver godkendelse af Danske Sømands- og Udlandskirker.
 6. Kirken er etableret som en forening (‘association sans but lucratif ‘ (asbl)) i henhold til belgisk lov af 27. juni 1921 (sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations). ASBL’ets bestyrelse vælges blandt menighedsrådets medlemmer og suppleanter, som udgør asbl’ets ‘membre actif’ jfr. asbl vedtægterne artikel 6.
 7. Af kirkens indtægter afholdes de i forbindelse med kirkens virke forbundne udgifter. Herudover bidrager menigheden i videst muligt omfang til dækning af de udgifter, som Danske Sømands- og Udlandskirker har til udsendte præster og medarbejdere og andre udgifter i forbindelse med det kirkelige arbejde i Bruxelles og omegn. Regnskabsåret er kalenderåret.
 8. Generalforsamlingen er menighedens øverste myndighed. Stemmeret på generalforsamlingen har enhver, som har tilknytning til Danmark, som rettidigt har betalt mindstebidraget for opnåelse af stemmeret, og som er bosiddende i området for kirkens virke. Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt inden udgangen af marts måned. Indkaldelse sker skriftligt (elektronisk post er tilstrækkeligt) med mindst 14 dages varsel til alle stemmeberettigede samt ved bekendtgørelse fra prædikestolen. Dagsorden skal mindst indeholde følgende: 
  1) Valg af dirigent. 
  2) Årsberetning. 
  3) Forelæggelse og godkendelse af revideret årsregnskab samt forelæggelse af budget for det kommende regnskabsår. 
  4) Fastsættelse af minimumsbidrag for opnåelse af stemmeret og fristen for rettidig betaling af bidrag for opnåelse af stemmeret på følgende generalforsamling. 
  5) Valg af medlemmer og suppleanter til rådet. Menigheden i Mons opstiller kandidat til posten som rådsmedlem for denne menighed. 
  6) Valg af revisor 
  7) Eventuelt, herunder behandling af indkomne forslag.
 9. Beslutninger på generalforsamlingen tages ved almindeligt flertal, jfr. dog § 9. Der kan stemmes ved fuldmagt givet til et andet stemmeberettiget medlem. Såfremt én stemmeberettiget medlem begærer det, foretages skriftlig afstemning. Forslag til behandling på generalforsamlingen skal foreligge skriftligt senest 8 dage før generalforsamlingen.
 10. Det reviderede årsregnskab tilstilles Danske Sømands- og Udlandskirker. Rådet fører protokol over alle beslutninger taget på generalforsamlingen og rådet.
 11. Ekstraordinær generalforsamling afholdes på begæring af rådet eller mindst 10 stemmeberettigede i forening. For ekstraordinær generalforsamling gælder samme varsels- og indkaldelsesregler som for ordinær generalforsamling.
 12. Ved præstevalg har rådet indstillingsret. Udnævnelsen foretages af Danske Sømands- og Udlandskirker. Det samme gælder for andre eventuelle udsendte medarbejdere. Disse er til enhver tid undergivet regulativet for de uden for Danmark under Danske Sømands- og Udlandskirker ansatte.
 13. For ændring af vedtægterne samt for kirkens opløsning kræves en vedtagelse på generalforsamlingen med tre fjerdedeles flertal af de afgivne stemmer. Dette kvalificerede flertal må repræsentere mindst halvdelen af alle stemmeberettigede medlemmer. Er det fornødne antal medlemmer ikke tilstede, skal der indkaldes en ny generalforsamling, hvor forslaget kan vedtages med tre fjerdedeles majoritet uanset antal af fremmødte. Vedtægtsændringerne skal godkendes af Danske Sømands- og Udlandskirker. I tilfælde af kirkens opløsning tilfalder kirkens aktiver Danske Sømands- og Udlandskirker. Bidragyderne har ingen andel i kirkens formue. 
  Foranstående vedtægter er vedtaget på den konstituerende generalforsamling, afholdt i Bruxelles den 1. juli 1976. 
  Tilføjelser angående menigheden i Mons er vedtaget på ekstraordinær generalforsamling afholdt i Bruxelles den 29. september 1992. 
  Tilføjelserne angående valgbarhed og stemmeret er vedtaget på generalforsamlingen afholdt i Bruxelles den 4. marts 1996.
  Tilføjelserne og rettelserne er vedtaget på generalforsamlingen afholdt i Bruxelles den 5.april 2016.