Husorden for Vor Frue Kollegium

§ 1 
Stk. 1. Alle kollegianere har i fællesskab ansvaret for opretholdelse af ro og orden på kollegiet. Det forventes at kollegianerne efterkommer de anvisninger, der måtte blive givet af menighedsrådet eller kirkens personale. 

Stk. 2. Disse regler gælder også for gæster, idet enhver kollegianer står inde for sine gæster.

§ 2 
Stk. 1. Kollegianerne skal respektere og loyalt rette sig efter de indskrænkninger i den fri livsudfoldelse, som hensynet til det fælles liv på kollegiet nødvendiggør. Navnlig skal naboernes og de læsende kammeraters krav på læse- og nattero til enhver tid respekteres. Der skal være ro søndag til torsdag 22.00 til 07.00 og fredag og lørdag 23:00 til 7:00. Dette bør særligt iagttages især når der arrangeres private sammenkomster. 

Stk. 2. Haven er til fælles afbenyttelse for alle kirkens beboere og menigheden. Hensynet til det fælles liv i kollegiebygningen og kirkens naboer nødvendiggør at adgangen til haven er begrænset til følgende tidsrum:  søndag til torsdag 07.00 til 22.00 og fredag og lørdag 07:00 til 23:00. Af samme grund, er det ikke tilladt at spille musik i haven.
Stk. 3. Overtrædelse af § 2, stk. 1 medfører i tilfælde af klage til menighedsrådet advarsel til den påklagede. Klager over overtrædelse af husordenen behandles af det til enhver tid siddende menighedsråd. 

§ 3 
Stk. 1. Enhver kollegianer forventes at medvirke til god ro, orden i og rengøring af de lokaler, der tjener til fælles afbenyttelse. Hvis en skade kan føres tilbage til en enkelt person, hæfter vedkommende for skaden. 

Stk. 2. Kollegianerne udpeger en kontaktperson som menighedsrådet bliver gjort bekendt med. Ved dennes fraflytning udpeges en ny. Kontaktpersonen har til opgave at formidle informationer mellemkollegianerne og menighedsrådet. Kontaktpersonen sørger for, at der forefindes en rengøringsordning for fællesarealerne, som alle kollegianere skal bidrage til.

Stk. 3. Beboerne fastsætter selv regler for brug af det fælles kollegiekøkken. 

Stk. 4. Kollegianerne kan ved almindelig afstemning træffe afgørelse om opretholdelse af en “køkkenkasse” til afholdelse af fællesudgifter til driften af køkken og fællesarealer. Er der oprettet en køkkenkasse, er kollegianeren forpligtet til at betale det af kollegianerne fastsatte bidrag. 

§ 4 
Stk. 1. Alle kollegianere hæfter solidarisk for det inventar, der hører til køkkenet. Det er enhver kollegianers pligt at behandle de effekter, der hører til fælleskøkkenet, med omhu og medvirke til, at intet fjernes fra køkkenet. Hvis en skade kan føres tilbage til en enkelt person, hæfter vedkommende for skaden. 

Stk. 2. Der udfærdiges en inventarliste. 

Stk. 3. Mangler i henhold til inventarlisten indberettes straks til kollegieadministratoren. 

§ 5 
Stk. 1. Den danske kirke har en ikke-rygerpolitik. Ikke-rygerpolitikken gælder både i kirkens bygninger samt på kirkens grund. Eneste undtagelse er ved skraldeskuret, hvor der er opsat et askebæger.

Stk. 2. Det er ikke tilladt at have husdyr på kollegiet. 

Stk. 3. Det er ikke tilladt at installere egne hårde hvidevarer, herunder kaffemaskiner og elkedler m.m.

§ 6 
Stk. 1. Parkering af cykler og løbehjul m.v. på kirkens grund må kun finde sted i cykelstativet eller cykelindhegningen. Der er ikke adgang til at parkere motorkøretøjer på kirkens grund.

§ 7 
Stk. 1. Fra det øjeblik, hvor en kollegianer har fået overdraget sin nøgle af kollegie-administratoren, og indtil denne atter har modtaget nøglen, er kollegianeren alene ansvarlig for sit værelse og dets inventar. Kollegianeren har derfor pligt til at erstatte enhver skade, som ikke kan tilskrives normalt slid eller ælde. 

Stk. 2. Hvis en kollegianer ønsker at undgå at blive draget til ansvar for mangler eller skader på værelset eller inventar, som kollegianeren måtte konstatere ved indflytning, påhviler det kollegianeren straks ved indflytning at underrette kollegieadministratoren om manglerne m.v., så der på synslisten kan indføres et notat herom. 

§ 8 
Stk. 1. Kollegiet påtager sig intet ansvar for kollegianernes personlige ejendele. 

§ 9 
Stk. 1. I forbindelse med fraflytning fra kollegiet, afholdes der syn af værelset, hvor alle til kollegiet hørende ejendele skal være til stede. Lejeren skal inden den sidste dag i måneden kl. 12.00 sørge for rengøring af hele lejemålet samt aflevere nøgler til kollegieadministratoren. Rengøring gælder også badeværelse og de sanitære installationer. 

Stk. 2. Kollegiet forbeholder sig ret til at rengøre værelset i det omfang, det skønnes nødvendigt, på den fraflyttende kollegianers regning (til en timeløn på €30,00). 

§ 10 
Stk. 1. Ved en kollegianers misligholdelse af husordenen kan denne kollegianer af menighedsrådet gives en advarsel. 
Stk. 2. I tilfælde af grov eller gentagen overtrædelse af husordenen kan menighedsrådet opsige den pågældende til øjeblikkelig fraflytning.