Husorden

§ 1 
Stk. 1. Samtlige kollegianere har i fællesskab ansvaret for opretholdelse af ro og orden på kollegiet. Enhver kollegianer har pligt til at efterkomme de forskrifter, der i så henseende måtte blive givet af menighedsrådet eller kirkens personale.
Stk. 2. Disse forskrifter gælder også for gæster, idet enhver kollegianer hæfter for sine gæsters adfærd på kollegiet.
§ 2 
Stk. 1. Kollegianerne skal frivilligt underkaste sig de indskrænkninger i den fri livsudfoldelse, som hensynet til det fælles liv på kollegiet nødvendiggør, navnlig skal naboernes og de læsende kammeraters krav på læse- og nattero (mellem 23.00 og 07.00) til enhver tid respekteres, især når der arrangeres private sammenkomster.
Stk. 2. Overtrædelse af § 2, stk. 1 medfører i tilfælde af klage til menighedsrådet advarsel til den påklagede. Klager over overtrædelse af husordenen behandles af det til enhver tid siddende menighedsråd.
§ 3 
Stk. 1. Det påhviler enhver kollegianer at medvirke til god ro og orden i de lokaler, der tjener til fælles afbenyttelse samt i øvrigt medvirke til ordenens opretholdelse i disse, herunder også rengøring af fælleslokaler. Såfremt en skade kan føres tilbage til en enkelt person, hæfter vedkommende for skaden.
Stk. 2. Kollegianerne udpeger en kontaktperson som menighedsrådet bliver gjort bekendt med. Ved dennes fraflytning udpeges en ny. Opgaven består i at formidle informationer mellem beboerne og menighedsrådet. Endvidere pålægges kontaktpersonen at sørge for, at der forefindes en rengøringsordning, som opfylder kollegiets krav.
Stk. 3. Beboerne fastsætter selv regler for brug af køkkenet.
Stk. 4. Til afholdelse af fællesudgifter til drift af køkken og fællesarealer kan kollegianerne ved almindelig afstemning træffe afgørelse om opretholdelse af en “køkkenkasse”. Er der oprettet en køkkenkasse, er kollegianeren forpligtet til at betale det fastsatte bidrag.
§ 4 
Stk. 1. Da alle til et fælleskøkken knyttede beboere hæfter solidarisk for det til køkkenet hørende inventar, er det enhver kollegianers pligt at behandle de til kollegiet hørende effekter med omhu og medvirke til, at intet fjernes fra køkkenet. Såfremt en skade kan føres tilbage til en enkelt person, hæfter vedkommende for skaden.
Stk. 2. Der udfærdiges en inventarliste.
Stk. 3. Mangler i henhold til inventarlisten indberettes straks til kollegieadministratoren.
§ 5
Stk. 1. Den danske kirke har en ikke-rygerpolitik, som gælder både i kirkens bygninger samt på kirkens grund.

Stk. 2. Det er ikke tilladt at have husdyr på kollegiet.

Stk. 3. Det er ikke tilladt at installere egne hårde hvidevarer, herunder kaffemaskiner og elkedler m.m.
§ 6 
Stk. 1. Parkering af cykler og motorkøretøjer m.v. på kirkens grund må kun finde sted i overensstemmelse med det af menighedsrådet fastsatte parkeringsregulativ.
§ 7 
Stk. 1. Fra det øjeblik, hvor en kollegianer har fået overdraget sin nøgle af kollegie-administratoren, og indtil denne atter har modtaget nøglen, er kollegianeren alene ansvarlig for sit værelse og dets inventar. Kollegianeren har derfor pligt til at erstatte enhver skade, som ikke kan tilskrives normalt slid eller ælde.
Stk. 2. Hvis en kollegianer ønsker at unddrage sig ansvar for mangler, skader eller slid påværelset eller inventar, som han måtte konstatere ved værelsets overdragelse, påhviler det hende/ham straks ved indflytning at underrette kollegie-administratoren om manglerne m.v., således at der på synslisten kan indføres et notat herom.
§ 8 
Stk. 1. Kollegiet påtager sig intet ansvar for kollegianernes personlige ejendele.

§ 9 
Stk. 1. I forbindelse med fraflytning fra kollegiet, afholdes der syn af værelset, hvor alle til kollegiet hørende ejendele skal være til stede. Lejeren skal inden den sidste dag i måneden kl. 12.00 sørge for rengøring af hele lejemålet samt aflevere nøgler til kollegie-administratoren. Rengøring gælder også badeværelse og de sanitære installationer.
Stk. 2. Kollegiet forbeholder sig ret til at rengøre værelset i det omfang, det skønnes nødvendigt, på den fraflyttende kollegianers regning (til en timeløn på €30,00).
§ 10 
Stk. 1. Ved en kollegianers misligholdelse af husordenen kan denne kollegianer af menighedsrådet gives en advarsel.
Stk. 2. I tilfælde af grov eller gentagen overtrædelse af husordenen kan menighedsrådet opsige den pågældende til øjeblikkelig fraflytning.