Støt kirken

KIRKEN HAR BRUG FOR DIT BIDRAG

Der er en stærk tradition for, at alle yder et bidrag, og kirken har et stort behov for dit bidrag for at kunne eksistere og udvikle sig. Vi beder derfor om din hjælp til at sikre, at vores kirke fremover kan danne rammen om et spændende og hyggeligt kirke- og kulturliv med mange aktiviteter for alle aldre. Vi modtager med glæde både store og små pengegaver.

Bliv medlem af kirken

Kirken er selvfinansierende og dens aktiviteter aktiviteter finansieres med indtægterne fra arrangementer og allervigtigst via økonomiske bidrag fra private – hovedsageligt herboende danskere.
Et års medlemsskab koster 300€.

€300.00
Gave til kirken

Ønsker du ikke at være medlem af kirken, kan du også blot give din økonomiske støtte.

Vidste du…

at hvis du er skattepligtig i Danmark, og indbetaler dit frivillige bidrag eller medlemskontigent til Kirkens danske konto med angivelse af dit cpr.nr. vil din betaling  indgå I det årlige maksimale skattefradrag på 16.300 kr til almengørende godkendte foreninger/formål (rubrik 55 i den danske årsopgørelse). (Reg nr 4400373213 (IBAN DK57 3000 4400 373213).

Vidste du…
at et dansk medlem af folkekirken betaler i gennemsnit 1.100 DKK pr. år hele livet i kirkeskat. For de penge har medlemmet kirken til sin rådighed, hvilket vil sige, at kirken er der, når man har brug for den – også selvom der kan gå lang tid imellem. Og man kan altid henvende sig til præsten – også selvom man ikke overrender kirken til daglig. Som dansker i udlandet betaler du ikke automatisk kirkeskat til din udlandskirke, selvom du har samme muligheder for at benytte kirken – netop fordi kirken ikke modtager økonomisk støtte fra Danmark har kirken brug for din støtte for at bestå.

Vidste du…
at hvis du bor i Belgien men er skattepligtig i Danmark, har du mulighed for at få din kirkeskat overført til Dansk Kirke i Bruxelles. Bekendtgørelse af lov om folkekirkens økonomi kapitel 3 § 18, stk. 4 omhandler denne mulighed for at støtte de danske sømands- og udlandskirker på det sted, hvor du bor i udlandet. Bestemmelsen lyder: “En person fritages for kirkelige afgifter, når det dokumenteres, at den pågældende under ophold i udlandet har forpligtet sig til at yde bidrag af mindst samme størrelse til en derværende menighed under Dansk Kirke i Udlandet eller Dansk Sømandskirke i fremmede Havne. Kirkeministeren kan fastsætte nærmere regler herom.” 
Kontakt Den danske Kirke i Bruxelles eller DSUK i Købehavn og høre mere.